اعلانات سایت

(هنوز اطلاعیه‌ای ارسال نشده است.)


راهنمایی دربارهٔ «جستجوی درس‌ها»

درس‌های موجود

اهداف دوره:

  • رویکردها و اهداف تربیت بدنی را در دوره پیش دبستانی توضیح دهد
  • خصوصیات جسمانی ، ذهنی و عاطفی کودکان را در فعالیت های بدنی شرح دهد
  • روش های نوین را در آموزش تربیت بدنی نام ببرد
  • روش های ارزیابی از تربیت بدنی در دوره پیش دبستانی را بیان نماید

ضرورت اهمیت و اهداف مشاوره فردی را بیان کند
مبانی اصول و نظریه‌های مختلف مشاوره فردی را توضیح دهد
تکنیک‌های مشاوره فردی را در مشاوره با افراد به کار بندد

مساله و انواع آن را توضیح دهد
مساله در نظام آموزش و پرورش را توضیح دهد
مسائل و مشکلات تربیتی را بیان کند
مسائل و مشکلات تربیتی مدرسه را شناسایی و حل نماید

ضرورت اهمیت و اهداف مشاوره فردی را بیان کند
مبانی اصول و نظریه‌های مختلف مشاوره فردی را توضیح دهد
تکنیک‌های مشاوره فردی را در مشاوره با افراد به کار بندد

ضرورت اهمیت و اهداف مشاوره فردی را بیان کند
مبانی اصول و نظریه‌های مختلف مشاوره فردی را توضیح دهد
تکنیک‌های مشاوره فردی را در مشاوره با افراد به کار بندد

تعریف و اهمیت ارزشیابی کیفی توصیفی را شرح دهد
ویژگی های ارزشیابی توصیفی کیفی را بیان نماید
ارزشیابی کیفی توصیفی را در ارزشیابی یادگیری دانش آموزان به کار برد

تعریف اهمیت و اهداف درس املا فارسی را شرح دهد
موانع آموختن املا را بیان نماید
در انتخاب متن املا شیوه های مطلوب را به کار برد
یک متن مناسب املا را انتخاب کرده و درست بخواند
یک نمونه املا را درست تصحیح کند